Vedtekter

Vedtekter

LOVER og VEDTEKTER for

Toppdommerforeningen  (TDF)
(revidert 2. desember 2021)

§ 1  Innledning
§ 1-1  Virkeområde

Denne loven gjelder for all virksomhet i Toppdommerforeningen (TDF). Foreningen er for øvrig underlagt Norges Fotballforbunds lover.

§ 1-2  Formål

Foreningen ble stiftet 19 april 1986, og foreningens formål er å fremme de aktive dommere og assistentdommeres interesser overfor øvrige organer innen norsk fotball samt bidra aktivt til rekruttering, markedsføring og utvikling av dommere og assistentdommere.

§ 1-3  Emblem

Foreningens emblem skal brukes på all korrespondanse, merker, profileringsartikler, premier og diplomer som årsmøtet og styret deler ut.

§ 1-4  Medlemskap

De som årlig oppnevnes som hoveddommere og assistentdommere i de to øverste divisjonene for herrer, hoveddommere og FIFA-assistentdommere i øverste divisjon for kvinner, blir medlem ved å betale den fastlagte medlemskontingenten. Betalt medlemskontingent refunderes ikke.

Medlemmene plikter å overholde TDFs lover, bestemmelser og vedtak fattet av styret og årsmøtet.

§ 1-5  Høyeste myndighet

Foreningens høyeste myndighet er årsmøtet. Mellom hvert årsmøte er styret foreningens høyeste myndighet.

§ 2  Generelle bestemmelser

§ 2-1  Årsmøte, frister for innkalling

Ordinært årsmøte holdes hvert år innen utgangen av desember måned. Årsmøtet innkalles med minst 6

ukers frist. Begrunnede forslag til årsmøtet må være forelagt foreningens leder senest 4 uker før årsmøtet.

Sakliste med beretninger, revidert regnskap og forslag samt valgkomitéens innstilling skal sendes medlemmene senest 2 uker før årsmøtet.

§ 2-2  Årsmøtets forhandlinger

Årsmøtet ledes av valgt dirigent. Det skal føres protokoll over årsmøtets forhandlinger. Protokollen undertegnes av 2 valgte desisorer og det nyvalgte styret. Utskrift av protokollen sendes Norges Fotballforbund senest 4 uker etter årsmøtet.

§ 2-3  Vedtaksførhet

Lovlig innkalt årsmøte er vedtaksfør med det antall godkjente medlemmer som møter. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt. Årsmøtet kan ikke behandle forslag om endring av lov eller bestemmelser som ikke er oppført på den utsendte saklisten. Andre saker kan behandles og avgjøres når 2/3 av de fremmøtte vedtar det. Slik beslutning må tas ifm vedtak om godkjenning av sakliste. Forslag må stå i forbindelse med sak oppført på saklisten for å kunne bli tatt opp til behandling.

§ 2-4  Møte-, tale- og stemmerett, valgbarhet, forslagsrett

Bare medlemmer med betalt kontingent for inneværende år har møte-, tale- og stemmerett på årsmøtet, rett til å fremme forslag til årsmøtet samt kan velges som styremedlem.

Representanter fra NFFs styre og dommerkomité kan inviteres på årsmøtet. Disse gis bare talerett.

§2-5 Stemmegivning

Ingen representant har mer enn én stemme.

Med mindre annet er bestemt i denne lov, skal et vedtak for å være gyldig være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt. Ved stemmelikhet er lederens stemme avgjørende bortsett fra ved valg. Valgene foregår enkeltvis. Det kan kreves skriftlig avstemning, og i så fall kan bare foreslåtte kandidater føres opp på stemmeseddelen. Blanke stemmesedler eller stemmer på ikke gyldige personer anses som ikke avgitt stemme. Oppnås ikke alminnelig flertall, foretas omvalg mellom de to som hadde flest stemmer. Ved stemmelikhet ved omvalg avgjøres valget ved loddtrekning.

§ 2-6  Refusjon av utgifter

Tillitsvalgte kan motta refusjon av nødvendige og faktiske utgifter, inkludert tapt arbeidsfortjeneste som påføres vedkommende i utførelsen av vervet.

Tillitsvalgte kan motta lønn eller honorar for sitt arbeid. Forbundsstyrets fastsatte reiseregulativ benyttes ved beregning av reise- og diettgodtgjørelse.

Lederen skal godkjenne refusjon til de tillitsvalgte.

§ 3  Årsmøte

§ 3-1  Årsmøte

Årsmøtet vedtar lover og fastlegger bestemmelser for foreningens virksomhet.

§ 3-2  Årsmøtets oppgaver

Årsmøtet skal:

a)       godkjenne saklisten
b)       velge dirigent og sekretær
c)       velge 2 desisorer som sammen med styret undertegner årsmøtets protokoll
d)       behandle styrets beretning for perioden
e)       behandle avsluttet og revidert regnskap
f)        behandle innkommende forslag
g)       vedta medlemskontingent
h)       vedta leders økonomiske godtgjørelse
i)        vedta budsjett for neste år
j)        foreta valg av styre (2 års perioder):

  • leder
  • 6 styremedlemmer
  • vararepresentant for 1 år
  • 1 revisor velges for 1 år
  • 3 medlemmer i valgkomitéen velges for 2 år

§ 3-3  Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte kan holdes når styret eller 1/3 av medlemmene krever det. Innkalling til ekstraordinært årsmøte må skje med minst 2 ukers varsel og kan bare behandle saker som kravet om årsmøte omfatter og som er kunngjort i innkallingen.

§ 4  Foreningens styre

Foreningens styre består av leder og 6 styremedlemmer. I tillegg har styret en vararepresentant som velges for 1 år. Lederen velges for 2 år. Minst ett av de 6 styremedlemmene skal velges hvert år.

Begge kjønn skal være representert i styret. Styret bør videre han en sammensetning slik at alle nivåer tatt

medlemsmassen i betraktning er representert (FIFA, Eliteserie, Toppserie, OBOS-ligaen). Dersom valgkomiteen finner det opportunt å innstille en person som selv ikke er aktiv dommer, har den muligheten til det. Årsmøtet avgjør jfr. § 3-2 j.

Lederen har ansvar for ledelse, organisasjon og planlegging samt representerer foreningen utad. Lederen av Toppdommerforeningen utbetales årlig økonomisk godtgjørelse. Årsmøtet fastsetter hvert år størrelsen på denne.

Styret leder foreningens virksomhet og skal herunder:

a)    Iverksette årsmøtets beslutninger.
b)    Forvalte foreningens midler.
c)    Lage beretning og legge fram revidert regnskap samt tilrettelegge saker for årsmøtet.

All saksbehandling i styret skal behandles fortrolig internt i styret inntil vedtak offentliggjøres skriftlig.

Styremøter holdes når lederen eller minst 2 av styrets medlemmer krever det. Styret kan søke ekstern bistand innenfor rimelige økonomiske rammer i spesielle saker (for eksempel forhandlinger) hvor styret finner det nødvendig å innhente fagkompetanse/spisskompetanse.

§ 5  Økonom

§ 5-1  Egenkapital

Foreningen skal ha en nødvendig egenkapital for å

sikre drift. Egenkapitalen søkes økt ved årlige avsetninger av foreningens driftsoverskudd. Regnskapet skal inneholde opplysninger om hvordan egenkapitalen er anbrakt. Renter av egenkapitalen inngår i driftsregnskapet. Foreningens egenkapital forvaltes av styret.

§ 6  Komitéer, utvalg

§ 6-1  Valgkomité

Valgkomitéen består av 3 medlemmer. Ett av medlemmene i valgkomitéen skal velges hvert år. Komitéen velger selv sin leder.

Valgkomitéen skal framlegge forslag til valg av foreningens styre og revisor.

Komitéen kan ikke innstille egne medlemmer til styret og innstilling sendes medlemmene sammen med årsberetningen. Innstilling på valg av valgkomitéen gjøres under årsmøtet.

§ 7  Utmerkelser

§ 7-1  Merke

Merke i bronse, sølv og gull tildeles dommere og assistentdommere med hhv 50, 100 og 200 kamper i en av de 2 øverste divisjonene for herrer.

Merke i bronse, sølv og gull tildeles dommere med hhv 40, 80 og 120 kamper i øverste divisjon for kvinner.

§ 7-2 Gullstøvel

Gullstøvel tildeles dommere og assistentdommere som har gjort en spesiell innsats for foreningen eller markert seg spesielt. Innstilling til denne tildelingen kan fremmes av medlemmer overfor styret, som foretar tildelingen. Gullstøvelen er foreningens høyeste utmerkelse.

§ 7-3 Plakett

Plakett tildeles dommere og assistentdommere som har tjenestegjort for dommerforeningen på en god måte både nasjonalt og internasjonalt over mange år. Innstilling til denne tildelingen kan fremmes av medlemmer overfor styret, som foretar tildelingen.

§ 8  Disiplinær forhold

Medlemmer som etter styrets vurdering bryter med foreningens grunnleggende prinsipper skal gis én skriftlig irettesettelse, eventuelt med krav om redegjørelse. Ved gjentagelse eller ved særdeles grove brudd kan styret suspendere medlemmet fra foreningen for inntil ett år. Det kreves alminnelig flertall i styret i disse sakene. Ytterligere disiplinær reaksjon skal forelegges og behandles av årsmøtet.

§ 9  Endringer

Endringer i denne lov og vedtekter kan bare foretas på årsmøtet og krever 2/3 flertall. Styret kan unntaksvis gjennomføre foreløpige endringer i loven. Dette krever imidlertid at medlemmene gis minst 2 ukers uttalelsesfrist samt at ingen medlemmer innen denne fristen gir et begrunnet avslag av forslaget. Slike endringer skal legges fram for første årsmøte.

§ 10  Oppløsning

Forslag til oppløsning av foreningen må behandles på ordinært årsmøte. Vedtak om oppløsning krever 3/4 flertall av de fremmøtte medlemmene.

Ved foreningens eventuelle oppløsning forvaltes foreningens midler iht årsmøtets vedtak